Süreçler şirketlerin yasaları, sigorta şirketlerinin ise anayasalarıdır.

Sorgulayan, çözümleyen ve genellemelere ulaşarak düşüncelerini net biçimde açıklayan aydın kişiler dünyada olup bitenleri merak edenlere, özellikle de eğitim ve öğretim alanında “net bilgi” sahibi olma kaygısı taşıyanlara her zaman yeni bir pencere daha açarlar.

Rüştü Bozkurt Dünya Gazetesi’nde geçen ay ki yazısında, “Türkiye’de eğitim tartışmaları verilerden bağımsız bir spordan ibaret. Geleceğimizi dert ediniyorsak bunu değiştirmeli, günübirlik tartışmaları, sloganları bir yana bırakıp verilere dayalı çözümler bulmalıyız” diyordu. Ülkemizde “veri” denince de bazı sayıları alt alta sıralama, kaynağını, hesaplama yöntemini, tutarlılığını sorgulamadan, hayatın  gerçeklerine uyup uymadıklarını dert etmeden bir dizi sayıyı, alt alta sıralama anlaşılıyor. “Rakam fetişizmi”nin entelektüel korkaklık olduğunu hem de bir matematikçi söylüyor: Rene Thom. Hawking’in “Zamanın Kısa Tarihi” adlı ünlü kitabında yayıncısının önerdiği rakamsız anlatım matematiksiz anlatım olarak anlaşılmamalı. Rakam, matematik anlatımın sadece bir aracıdır; matematik ise mantıktır. Bu nedenle sözü edilen kitap dünyanın en çok satanları arasında yerini almıştır. Son yılların ünlü CEO’larından biri olan Jeffrey R. Immelt, 125 yıllık GE’i “Nesnelerin interneti”nin geleceğini tanımlayan bir dijital sanayi şirketi”ne dönüştürenlerin lideridir. Immelt diyor ki, “GE, yaptığı her şey için süreçler tasarlamasıyla ve bu süreçleri yasa gibi uygulamasıyla tanınan bir kurumdur.”Buradan çıkacak sonuç, çalışanların birikimini ve müşterilenin birikimini iyi değerlendiren, iç ve dış süreçleri iyi gözleyerek alternatif tepkileri belirleyen iş yeri yönetimlerinin başarıya ulaşması kesin gibi görünüyor, olmalı.Dijital dönüşüm, süreçlerin ekosistemini ve doğasını köklü biçimde değiştiriyor. İnovasyon odaklı, algoritma ve yazılım içerikli, bağlantılı, iletişim ve işbirliğine dayalı rekabet çağına doğru ilerliyoruz. Bu çağda, insalarımızı refaha taşıyabilmemizde “süreç tasarımı” hayati bir öneme sahip. Süreç, kısaca iş yapma metodudur; her herhangi bir işi hangi aşamalardan geçerek yaparsak kalite, maliyet, fiyat, kârlılık ve yarar açısından en uygun sonucu yaratacağımızı tasarlamak, uygulamak ve tekrarlayabilmektir. Etkin bir süreç tasarımının gerekli şartları olan gözlem yapma, ölçme, veri üretime, bilgi ve anlama, değer üretime, mimari yapı, geri bildirim döngüsü ve kendini yeniden üretebilme gücüne kısaca değinelim.

- Gözlem yapma özeni İnsandaki 5 duyu yoluyla algılarımız oluşur. Algılarımız verilere, veriler malumata, malumat bilgiye, bilgi anlamaya dönüşür ve bunun sonucunda da anladıklarımızı  davranışlarımıza yansıtırız. Bilgisayar alanındaki gelişmeler sensör teknolojisi algı sınırlarını alabildiğine genişletiyor. Gözleme potansiyellerinin artması, süreç tasarımının erişebilme sınırlarını da genişletiyor. Bu açıdan, süreç  tasarlarken sistemli gözlem yapma yetkinliği önemli hale geliyor. Sigortacılıkta bu çok önemli bir unsur. Bu nedenle değilmidir ki bir riski üstlenme ve fiyatlandırmadan önce  “Riziko teftiş” veya “Risk Survey”i yolu ile o riskin gerçekleşme olasılığı  ve olabilecek sonuçları hakkında veri, malumat ve bilgi toplamaya çalışıyoruz.

- Ölçme yetkinliği Ölçebildiğinizi yönetebilirsiniz. Sensör teknolojisindeki gelişmeler, ölçme yetkinliğini her gecen gun artırıyor. Bugün . Sanayi devriminin 4.0 aşamasının temelini oluşturan dijital teknoloji fiziki, biyolojik ve psikolojik değişmeleri ve sabitleri en ince ayrıntılarda ölçebiliyor. Ölçebilme gücü katlanarak büyüyor. Ölçme yetkinliğinin artması, süreç tasarımı ve süreç işlerliğinin gözetim ve denetimine yeni boyutlar kazandırıyor.İşte buradada Sigortacılık için yine önemli bir pencere açılıyor. “Analitik Ölçme ve Değerleme yöntemleri, Modelleme”.

- Ölçülen ve sayılanı veriye dönüştürme Ölçme ve sayıya dönüştürülen gözlemleri saklama ve işleme olanakları da hızla gelişiyor. Ölçülen ve sayılanı verilere dönüştürme işi yeni bir meslek yaratıyor: “Veri madenciliği”.Evrendeki olay ve olgularda ölçebilme olanakları, ölçülenlerin veriye dönüştürülmesi ve verilerin işlenmesi dijital teknolojiyle birlikte hızla gelişiyor.Ölçebilme ve sayabilme. veri potansiyelini; verilerde bilgi potansiyelini oluşturuluyor. Ölçme, öngörme ve önlem alma disiplininin önünü açtığı gibi, gelişme dinamiklerinden bir diğeri olan gözetim ve denetim alanının sınırlarını da genişletiyor.

- Bilgi ve anlama yetkinliği Gözlem yapma, ölçme ve sayma, veri oluşturma bilgi edinme ve anlamanın potansiyelidir. Verinin bilgiye dönüşmesi için verilerin ayıklanması, kümelenmesi ve karşılaştırılması gerekir. Sadece nesnel verilerle de “anlama derinliği” sağlamak mümkün değil. Devreye sezginin de girmesi gerekiyor.Süreçleri tasarlarken, veriye dayalı nesnel bilgi kadar, bilgiyle beslenmiş sezgileri de harekete geçirmek gerekir. Bir iş yerini yaratmak istediği sonuca götürecek olan süreçlerin tasarlanmasında sağlı bir envanter, işlenmiş verinin uygun bir metotla bilgiye dönüştürülmesi, bilgilerin olgunlaşmış ve demlenmiş sezgilerle zenginleştirilmesine de özen gösterilmelidir.

- Değer üretme Yapacağımız her işin değer üretme boyutunu ciddi biçimde analiz etmeliyiz. Zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırma amacına erişmek istiyorsak, tasarladığımız sürecin kısa, orta ve uzun dönemde nasıl bir değer üreteceğini de zihnimizde berraklaştırmalıyız. Değer üretme temel amaca giden yolun göstergelerinden biridir; süreç tasarlarken çok önemli girdiyi oluşturur.

- Yapı ve işleyiş sağlamlığı Süreçler belli bir yapıda işler; süreç işleyişinin sağlamlığı da yaratılan değerin ölçeğini büyütür. Bir süreç tasarlandığında, süreci işletecek bir yapıya; mekana, insana, makineye, malzemeye, metoda, paraya, yönetim becerisine ihtiyaç vardır. Süreçlerin mimarisi önemlidir ama, ondan da önemlisi o yapıya hayat kazandıracak işleyiş tutarlılığı ve kapsayıcılığıdır. Süreçlere hayat katan da yetkinliği olan insandır.

- Geri bildirim döngüsü Süreçlerin kritik eşikleri vardar. Süreç tasarlanırken hedeflenen sonuç ile uygulama sonuçları her zaman örtüşmez. Taslanan ile ulaşılan sonuçların analizi, sapmaların belirlenmesi geri-bildirim döngüsü ile belirlenir. Teknik adıyla, düşündüklerimiz ile gerçekleştirdiğimiz arasındaki makasın açıklığını belirleyen “denensel mesafe ayarı” yapabilme “süreç yönetiminin” temel ögelerinden biridir. Öngörme ve önlem alma disiplini, etkin bir geri-bildirim döngüsü yoksa süreçler işler halde olamaz; aksamaları önlenemez. Özellikle sigortacılıkta geri bildirim çok önemli bir konudur. Büyük Adetler kanunun esas alındığı bir konuda istatistik büyük önem taşır ve sağlıklı istatistik geri bildirimle sağlanabilir. Ayrıca belki 100-200  yıllık bir zaman diliminde bir defa oluşacak bir olayın bilgisi gelecek nesiller için çok yararlı ve aydınlatıcı olacaktır.

- Kendini yeniden üretme Geri-bildir döngüsünden elde edilen sapmaları değerlendirerek, ince ayarlar yaparak ilerleme, birikim yeteneklerini korumanın önemli bir aşamasıdır. Bir süreç yapısı, işlevi, işleyişi, geri-bildirim döngüsü, ince ayar yapılarak ilerleme gibi kritik aşamalar bütününden oluşur. Süreç tasarlama, kurumların yasası ise, nasıl oluştuğu, nasıl işletildiği, bileşen ve bağlamlarının ne olduğu konusunda çok ciddi kafa yormalıyız. Tabii Sigortacılık gibi finansal hizmet sektörlerinde bu konu daha da büyük öneme sahiptir. Satılan mal bir hizmet olduğundan hizmetin sağlanmasında yapılacak bir hata kurumun büyük maliyetlerle yarattığı imajını bir anda yerle bir edebilir. Üstelik mal üreten kurumlarda bir hatanın telafisi bir tür mümkündür. Bozuk üretilen bir mal geri çağırılabilir, değiştirilebilir, yenisi verilebilir v.b. Ancak hizmet üreten kurumlar için bu mümkün değildir. Poliçenin yanlış tanzim edilmiş olması sonucunda meydana gelen hasarın teminat dışı kalması ne geri çağırılabilecek nede değiştirlebilecek bir hatadır. Bu nedenle süreçler hizmet sektöründe faaliyet gösteren sigortacılığın da “Anayasası”dır.

Anasayfaya dön